Protokoll styrelsesammanträde FMCK Strängnäs

Datum: 2011-12-05

Plats: Lagnöbaracken

Närvarande: Jörgen Björklund, Tomas Ytterberg, Stefan Andersson, Anders Runesjö,

Monica Pettersson, Sussi Freij, Danne Nilsson, Johnny Andersson, Kent Dahlberg, Roland Ljung, Thomas Stolt, Torbjörn Wahlberg (del av tid)


§ 1: Sammanträdets öppnande.

JB förklarade mötet öppnat.


§ 2: Protokollskrivare.

TY valdes till protokollskrivare


§ 3: Val av justeringsman som jämte ordförande justerar protokollet.

Till justeringsman valdes DN.


§ 4: Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.


§ 5: Sammanträdets stadgeenliga utlysning samt beslutsmässighet.

Sammanträdet förklarades vara stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt.


§ 6: Uppföljning av föregående protokoll.


Ej åtgärdat:

Kontrollera om Joel kan fortsätta som Ungdomsansvarig, han har flyttat till Skövde!


Åtgärdat:


§ 7: Bordlagda ärenden.

Inga bordlagda ärenden.


§ 8: Ut- och ingående post.

Ut: Inget


In: Från Svemo: info om licenser från 2013

Från Bilprovningen: kallelse till besiktning PVK-släp


§ 9: Ekonomisk redovisning.§ 10: Rapport från frivilliggruppen, utbildningsansvarig och FOS-representanten.

Inget nytt att rapportera


§ 11: Rapport från garagegruppen och materielansvariga.


§ 12: Rapport från tävlingsgruppen.

.

§ 13: Rapport från ungdomsgruppen.

Ingen närvarande.

§ 14: Rapport från informations- och klippansvarig samt valberedningen.

Behov av informationsansvarig (press-kontakt). Efterlys på hemsidan (TY).

Ev behov av ny kassör inför nästa år.


§ 15: Övriga frågor.

TS informerade om planer på nästa års kåsa. TS deltar på möte om detta och informerar till kåren.

§ 16: Innehåll nästa brev.

Nästa brev skickas under veckan. Påminnelse medlemsavgift.

Medlemsmatrikel, ev info om ny hemsida. Info årsmöte 11/2 2012 i Svälten. Bowling och mat efteråt. Anmälan till Sussi. Möte kl 17.00 bowling/mat 20.00.§ 17: Nästa sammanträde:

Datum: 9/1 kl 19.00 Plats: Lagnö, nya baracken.


§ 18: Fikaansvarig nästa sammanträde.

JB fixar fika till nästa möte.


§ 19: Mötet avslutas.

Ordförande avslutade mötet.Jörgen Björklund Tomas Ytterberg

Ordförande Protokollskrivare


Justeras: Danne Nilsson