Protokoll styrelsesammanträde FMCK Strängnäs

Datum: 2012-01-09

Plats: Lagnöbaracken

Närvarande: Jörgen Björklund, Tomas Ytterberg, Stefan Andersson, Anders Runesjö,

Monica Pettersson, Sussi Freij, Danne Nilsson, Johnny Andersson, Kent Dahlberg, Roland Ljung


§ 1: Sammanträdets öppnande.

JB förklarade mötet öppnat.


§ 2: Protokollskrivare.

TY valdes till protokollskrivare


§ 3: Val av justeringsman som jämte ordförande justerar protokollet.

Till justeringsman valdes SA.


§ 4: Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.


§ 5: Sammanträdets stadgeenliga utlysning samt beslutsmässighet.

Sammanträdet förklarades vara stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt.


§ 6: Uppföljning av föregående protokoll.


Ej åtgärdat:

Kontrollera om Joel kan fortsätta som Ungdomsansvarig, han har flyttat till Skövde!Åtgärdat:


§ 7: Bordlagda ärenden.

Inga bordlagda ärenden.


§ 8: Ut- och ingående post.

Ut: Medlemsbrev


In: Från Skatteverket: ang deklaration


§ 9: Ekonomisk redovisning.§ 10: Rapport från frivilliggruppen, utbildningsansvarig och FOS-representanten.

31/1 möte på LedR med Hemvärnsråd. JB deltar.


§ 11: Rapport från garagegruppen och materielansvariga.


§ 12: Rapport från tävlingsgruppen.

.

§ 13: Rapport från ungdomsgruppen.

Ingen närvarande.

§ 14: Rapport från informations- och klippansvarig samt valberedningen.§ 15: Övriga frågor.

.


§ 16: Innehåll nästa brev.


§ 17: Nästa sammanträde:

Datum: 11/2 kl 16.00 (före kårstämman) Plats: Svälten


§ 18: Fikaansvarig nästa sammanträde.

TY fixar fika till nästa möte.


§ 19: Mötet avslutas.

Ordförande avslutade mötet.Jörgen Björklund Tomas Ytterberg

Ordförande Protokollskrivare


Justeras: Stefan Andersson